ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

o39 ประมวลจริยธรรมฯ

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 การประเมินจริยธรรมฯ

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

o43 การดำเนินการตามมาตรการฯ