ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน

o11 แผนดำเนินงานฯ

o12 รายงานการกำกับ ติดตามฯ

o13 รายงานผลการดำเนินงานฯ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17 รายงานผลคการสำรวจฯ

o18 E-Service