ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

o31 ประกาศเจตนารมณ์ฯ

o32 การสร้างวัฒนธรรมฯ

o33 รายงานผลตามนโยบายฯ

o34 การประเมินความเสี่ยงฯ

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ

o36 แผนปฏิบัติการป้องกันฯ

o37 รายงานการกำกับติดตามฯ

o38 รายงานการดำเนินการฯ