ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ

o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อฯ

o21 สรุปผลการจัดซื้อฯ

o22 รายงานผลการจัดซื้อฯ